Attaque : Finka - Thermite - Thatcher
Défense : Maestro - Rook - Smoke - (Tachanka ? The Lord be praised ! XD)...